คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
0 0 0 0 0 0 0 0
 สื่อแนะนำคณะ  
อ่านทั้งหมด...     
 ภาพข่าวกิจกรรม  
อ่านทั้งหมด...     
 
ระเบียบการประกวด (เพิ่มเติม) โครงการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา ภาคใต้ ครั้งที่ 13...
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการพัฒนาบุคลิกภาพและภาพลักษณ์สู่ความสำเร็จอย่างมืออาชีพ...
ประกาศรายชื่อโรงเรียน สมัครเข้าร่วมโครงการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย ฯ...
ขอเชิญร่วมอบรมเทคนิคการสร้างตัวตนบนแพล็ทฟอร์ม TIKTOK สำหรับการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์และการประ...
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมและประกวดการขับเสภาระดับมัธยมศึกษาภาคใต้...
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาต่างประเทศให้แก่บุคลากรทางการศึกษา...
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ Think Tank เสริมสร้างนักวิจัย...
ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ด้านการแปลเชิงธุรกิจ...
ผลการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร๋ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565...
ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเป็น Admin Facebook Page ขององค์กรอย่างไรให้เป๊ะปัง แ...
 
  ...
  ...
  ...
  ...
อาจารย์ได้รับการคัดเลือกเป็น "บุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย ระดับส่วนงาน ประจำปี พ.ศ.2564...
นิสิตได้รับรางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2563...
นิสิตได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “คนดี ศรีชุมชน” เทศบาลนครสงขลา ประจำปี 2565...
ศิษย์เก่าเข้ารับรางวัลจากมูลนิธิการศึกษาไทย - อเมริกัน...
อาจารย์ได้รับรางวัลดีเยี่ยม ประเภทการนำเสนอบทความ...
อาจารย์ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยด้านการจัดการความรู้การวิจัย ฯ...
อาจารย์ได้รับเข็มที่ระลึกวชิราวุธานุสรณ์...
บุคลากรดีเด่นด้านการเรียนการสอน ระดับส่วนงาน ประจำปี พ.ศ.2564...
นักเรียนตัวแทนศูนย์ สอวน.ภูมิศาสตร์ คว้าเหรียญทองแดง การแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ...
คณาจารย์ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์...
 
  ...
  ...
  ...
  ...
0 0 0

      สิงหาคม 2565      
       
อาพฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 1819 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31123