รองชนะเลิศอันดับ 2 Speech Contest โครงการ ASEAN Intervarsity Youth Competition 2024


รองชนะเลิศอันดับ 2 Speech Contest โครงการ ASEAN Intervarsity Youth Competition 2024

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมแสดงความยินดีกับ แสตมป์-ธนวิชญ์ ชูจันทร์ นิสิตชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท "Speech Contest" โครงการ ASEAN Intervarsity Youth Competition 2024 ภายใต้หัวข้อ “ASEAN Youth Volunteerism for SDGs” จัดโดย ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

โครงการ ASEAN Intervarsity Youth Competition 2024 ภายใต้หัวข้อ “ASEAN Youth Volunteerism for SDGs” เป็นโครงการเสริมสร้างศักยภาพและภาวะผู้นำของเยาวชน และสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเยาวชน และสร้างการรับรู้แก่เยาวชนในเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ