นิสิต 1 ใน 4 ตัวแทนมหาวิทยาลัยทักษิณเข้าร่วมแข่งขัน ELP Program


นิสิต 1 ใน 4 ตัวแทนมหาวิทยาลัยทักษิณเข้าร่วมแข่งขัน ELP Program

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพรรณชนก แก้วชูแสง นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 ใน 4 ตัวแทนนิสิต TSU สู่การแข่งขันระดับประเทศ เพื่อฝึกความเป็นนักธุรกิจในเวทีระดับโลก โครงการ Experiential Learning Program for University Student Entrepreneurs (ELP Program) โดยจะเป็นตัวแทนนิสิต TSU ในการแข่งขันต่อในระดับประเทศ และเข้าคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำธุรกิจในต่างประเทศ