ทำเนียบคณบดี 

ทำเนียบคณบดี

คณะวิชามนุษยธรรมศึกษา

และสังคมศาสตร์

พ.ศ. 2511 - 2517ผศ.ดร.บันลือ ถิ่นพังงา

ปี 2511-2516ผศ.ปรีชา สิงขโรทัย

ปี 2516-2517คณะมนุษยศาสตร์
พ.ศ. 2518 - 2540ผศ.ดร.บันลือ ถิ่นพังงา

ปี 2511-2516ศ.กระแสร์ มาลยาภรณ์

ปี 2523-2527
ดร.ฉันทัส ทองช่วย

ปี 2527-2533