นิสิตและบัณฑิตได้รับรางวัลผลการเรียนดีเด่น


นิสิตและบัณฑิตได้รับรางวัลผลการเรียนดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตและบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัล นิสิตผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2567 และผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566 ตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ ลงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2567