ปรัชญา วิสัยทัศน์ ปณิธาน พันธกิจ 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ ปณิธาน พันธกิจ

ปรัชญา
ปัญญา จริยธรรม นำการพัฒนามนุษย์และสังคม

ปณิธาน
รู้สื่อสาร มองการณ์ไกล ใฝ่ศึกษา นำวิชาการ ประสานการพัฒนา เพื่อสร้างคุณค่าให้มนุษย์และสังคม

วิสัยทัศน์
“มุ่งสู่การเป็นผู้นำในการจัดการศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในภาคใต้ ด้วยการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการสร้างนวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมสังคมเพื่อสร้างสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ
1. จัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับศักยภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะสากล มีทักษะการสร้างนวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ
2. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมสังคมเพื่อสร้างสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งให้สังคมและชุมชนภาคใต้
3. บริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคมและชุมชนภาคใต้อย่างยั่งยืน
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยใช้ธรรมาภิบาล สร้างวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างองค์การสร้างสุข