อาจารย์ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์


อาจารย์ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ศุภานัน พรหมมาก อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 5/2567 วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (7104) อนุสาขาวิชาการแปลและล่าม (710402) ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2567