มนุษยศาสตร์ฯ ม.ทักษิณ ลงนาม MOU องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย


มนุษยศาสตร์ฯ ม.ทักษิณ ลงนาม MOU องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมไพโรจน์ อินทรศิริสวัสดิ์ (13220) และห้องประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Webex คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) ร่วมกับองค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลการจ้างงานในธุรกิจอาหารทะเล (FAIR Fish) ขององค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพการทำงานของนิสิตในสถานประกอบการ ที่มีนโยบายการสรรหาแรงงานอย่างมีความรับผิดชอบ และส่งเสริมความยั่งยืนทางสังคม (Social Sustainability)

โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริฉัตร ตู้ดำ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมี อาจารย์ ดร.ปรียารัตน์ เชาวลิตประพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร เต็มรัตนะกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.นวิทย์ เอมเอก ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) พร้อมด้วย อาจารย์ชีวนันท์ คุณพิทักษ์ อาจารย์ ดร.วลัยลักษณ์ รัตนวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพร ทองขะโชค ร่วมเป็นสักขีพยานและให้การต้อนรับ คุณจินตนา เหมตะศิลป ผู้อำนวยการโครงการ FAIR Fish องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย และคุณสุภาพร ครุฑเมือง ที่ปรึกษาด้านการบริหารเงินทุนอุดหนุน