กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม HUSO TSU-USM


กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม HUSO TSU-USM

Summary of photos from cultural and knowledge exchange activities between students from the Faculty of Humanities and Social Sciences, Thaksin University and students from the School of Communication - Universiti Sains Malaysia. The exchange of knowledge between international students will help stimulate the development of language skills, open new learning experiences and help inspire students who participate in the activities. The activity was held between 23 - 25 June 2024.
สรุปภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและความรู้ระหว่างนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และนักศึกษาจาก School of Communication - Universiti Sains Malaysia ทั้งนี้ การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักศึกษาต่างชาติจะช่วยกระตุ้นการพัฒนาทักษะทางภาษา เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆ และช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 25 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา