Short Mobility Hybrid Program IBS UUM & HUSO TSU


Short Mobility Hybrid Program IBS UUM & HUSO TSU

(5 กรกฎาคม 2567) กิจกรรมวันแรกเริ่มขึ้นแล้วกับ "Short Mobility Hybrid Program" ของนักศึกษาจาก Islamic Business School (IBS), College of Business, Universiti Utara Malaysia ประเทศมาเลเซีย กับนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสัมมนา 4 (13210-13211) โดยในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปาริฉัตร ตู้ดำ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ ขุนพล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มูหำหมัด สาแลบิง ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษามลายู) ร่วมให้การต้อนรับและดำเนินกิจกรรมดังกล่าว สำหรับภาคของกิจกรรมในวันแรก นิสิตนักศึกษาได้ร่วมทำความรู้จักคณะและมหาวิทยาลัยของทั้งสองสถาบัน ร่วมทำกิจกรรมสานสัมพันธ์ รวมทั้งกิจกรรม Campus Tour ภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ก่อนที่วันที่สองของกิจกรรมครั้งนี้จะร่วมเดินทางไปทำกิจกรรมเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมภายในอำเภอเมืองสงขลา