โครงการเสวนาความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ


โครงการเสวนาความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริฉัตร ตู้ดำ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมด้วยคณาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) เดินทางไปยัง Faculty of Business Administration and Communication Sciences (Fiabikom), Atma JayaCatholic University of Indonesia ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ความร่วมมือในการจัดประชุมวิชาการ รวมถึงการทำกิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ อันเป็นการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์อันดีทางวิชาการระหว่าง 2 สถาบัน