ลงนาม MOU ด้านการบริการวิชาการกับเทศบาลเมืองคลองแห


ลงนาม MOU ด้านการบริการวิชาการกับเทศบาลเมืองคลองแห

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ นำทีมโดย คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริฉัตร ตู้ดำ คณะผู้บริหาร หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ อาจารย์ ดร.นวิทย์ เอมเอก คณาจารย์หลักสูตร ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) บุคลากร และได้รับเกียรติจากรองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ อาจารย์ ดร.นิจกานต์ หนูอุไร เดินทางไปร่วมการลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริการวิชาการกับเทศบาลเมืองคลองแห นำทีมโดย นายกเทศมนตรีเมืองคลองแห นายสันติ เหมมันต์ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากร ณ ตลาดน้ำคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพการบริหารงาน การจัดทำแผนธุรกิจและแผนการตลาดสำหรับผู้ประกอบการตลาดน้ำคลองแหสู่ความยั่งยืน รวมถึงสนับสนุนการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางวิชาการทั้ง 2 หน่วยงานร่วมกัน