บุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ


บุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน ได้รับการคัดเลือกเป็น บุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2566 ตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567