2 นิสิตมนุษยศาสตร์ฯ ผ่านการคัดเลือกรับทุนจากโครงการ “ยุวทูตสุขภาพหนึ่งเดียว”


2 นิสิตมนุษยศาสตร์ฯ ผ่านการคัดเลือกรับทุนจากโครงการ “ยุวทูตสุขภาพหนึ่งเดียว”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกัญญาณัฐ เชื้อทอง และ นางสาวอังคณา หมวดสง นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) ในโอกาสผ่านการคัดเลือกได้รับทุนจากโครงการ “ยุวทูตสุขภาพหนึ่งเดียว” จัดโดย หน่วยงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศสหรัฐ (USAID) และได้เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 19-21 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรม Asia Airport Hotel จังหวัดปทุมธานี

We are so delighted to announce that our students were granted to participate in “One Health Leadership Development Program for Young Community Initiators 2024” held by the United States Agency for International Development. Congratulations!