การประชุมจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยทักษิณ


การประชุมจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยทักษิณ

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมไพโรจน์ อินทรศิริสวัสดิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและศิษย์เก่าฯ เพื่อพิจารณาข้อบังคับและแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมความสามัคคี ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสมาชิก ตลอดจนการเพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน รวมถึงเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และคณาจารย์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ อันเป็นประโยชน์ต่อคณะ มหาวิทยาลัยและสังคม