รร. นวมินทราชูทิศ ทักษิณ x คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ทักษิณ ลงนามความร่วมมือด้านภาษาจีน


รร. นวมินทราชูทิศ ทักษิณ x คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ทักษิณ ลงนามความร่วมมือด้านภาษาจีน

รร. นวมินทราชูทิศ ทักษิณ x คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ทักษิณ ลงนามความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างครู อาจารย์ และนักเรียน

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดยท่านคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปาริฉัตร ตู้ดำ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและยุทธศาสตร์ คณาจารย์หลักสูตร ศศ.บ. (ภาษาจีน) พร้อมบุคลากรสำนักงานคณะฯ ให้การต้อนรับ คุณกิตติ์ภูมิ คงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน คุณกาญจนา ตุละ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ และคณะครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา ในโอกาสเดินทางมาร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบัน ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมไพโรจน์ อินทรศิริสวัสดิ์ (13220)

การลงนามความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้เป็นการลงนามอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นด้านภาษาจีนระหว่างคณะครู อาจารย์ และนักเรียน รวมทั้งเพื่อการถ่ายทอดความรู้ ความช่วยเหลือ สนับสนุนด้านวิชาการและบุคคลากรของทั้งสองสถาบันร่วมกันต่อไป