คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 สื่อแนะนำคณะ  
อ่านทั้งหมด...     
 ภาพข่าวกิจกรรม  
อ่านทั้งหมด...     
 
เปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2564 (สำหรับคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสัง...
ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการ ...
ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการThink Tank เสริมสร้างนักวิจัย...
ขอเชิญชวนผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมอบรม "YouTuber Online" ...
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนานักสังคมศาสตร์รุ่นเยาว์ ...
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ อบรมเชิงปฎิบัติ "เจาะลึกกลยุทธ์ออนไลน์เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ"...
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการสร้างแบบฝึกภาษาอังกฤษออนไลน์เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ ...
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID ...
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันการพูดโน้มน้าวใจเนื่องในกิจกรรม ภาษาไทยรำลึก...
ประกาศการตรวจสุขภาพนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ประจำปีการศึกษา 256...
นิสิตได้รับรางวัลระดับประเทศ การประกวดร้องเพลงภาษาจีน...
นิสิตได้รับรางวัล "เยาวชนคนต้นแบบ"...
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อภิรดี สุภาพ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานดีเด่นสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสต...
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นด้านการเรียนการสอน ระดับส่...
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวฟาติน ฮูลู ได้รับผ่านการคัดเลือกสอบชิงทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลั...
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานวิจัย จำนวน 16 รางวัล...
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลจากการส่งผลงานประกวดสหกิจศึกษา...
นิสิตประวัติศาสตร์ ม.ทักษิณ คว้า 3 รางวัลจากการนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้านประวัติศาสตร์และอาณาบริ...
นิสิตหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันทักษะการเป็นวิทยากร...
นิสิตหลักสูตรการบริหารและพัฒนาชุมชน ได้รับการประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับ “ดี” จำนวน 4 ผลงาน...
    ไม่มีข่าวใหม่
0 0 0

      ธันวาคม 2563      
       
อาพฤ
2930 1 2 34 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 3112