คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
0 0 0 0 0 0
 สื่อแนะนำคณะ  
อ่านทั้งหมด...     
 ภาพข่าวกิจกรรม  
อ่านทั้งหมด...     
 
ผลการพิจารณาจัดสรรงบประมาณอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...
งดจ่ายกระแสไฟฟ้าอาคารคณะมนุษยศาสตร์ฯ ...
ระบบสารสนเทศสำหรับผู้ปกครอง ...
ขอความร่วมมือตรวจคัดกรองตามมาตรการป้องกัน COVID-19 ณ จุดคัดกรองคณะฯ...
เปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2564 (สำหรับคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสัง...
ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการ ...
ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการThink Tank เสริมสร้างนักวิจัย...
ขอเชิญชวนผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมอบรม "YouTuber Online" ...
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนานักสังคมศาสตร์รุ่นเยาว์ ...
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ อบรมเชิงปฎิบัติ "เจาะลึกกลยุทธ์ออนไลน์เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ"...
 
  ...
  ...
  ...
  ...
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน ASEAN-India Hackathon...
นิสิตสาขาวิชาภูมิศาสตร์ คว้า 3 รางวัลจากงานประชุมวิชาการฯ...
นิสิตได้รับรางวัลดีเด่นรางวัลยุวศิลปินไทย ประจำปี 2563...
นิสิตได้รับรางวัลสยามนครีสโตย...
ศิษย์เก่านิเทศศาสตร์ คว้ารอง 2 นางสาวไทย 2563...
นิสิตหลักสูตรการบริหารและพัฒนาชุมชน บทความได้รับการตอบรับตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ ฐาน TCI...
นิสิตหลักสูตรภาษาจีนคว้า 6 รางวัลการแข่งขันทักษะภาษาจีน...
นักเรียนตัวแทนศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. ม.ทักษิณ คว้า 4 เหรียญทองแดง...
นิสิตได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดกวีนิพนธ์...
ศิษย์เก่าได้รับตำแหน่งอันดับ 2 นางสาวไทย ประจำปี 2563...
 
  ...
  ...
  ...
  ...
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น...
งานสัมมนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการนวัตกรรมสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดน...
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเส้นทางเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการระดับ ผศ/รศ รุ่น 1...
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อสอบ ก.พ....
อบรมเชิงปฏิบัติการ ...
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมบริการวิชาการ ประจำปี 2563 ...
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ยุคใหม่ด้วย MOOC (รุ่นที่ 1)...
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง โมบายเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกเพื่อเสริมการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 แบบบูรณาการ...
 
  ...
  ...
  ...
  ...
เลื่อนจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้นำนักศึกษาหัวใจทำความดีเพื่อความดี รุ่นที่ ...
ขอเชิญนิสิตสมัครเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อสอบ ก.พ. ...
ขอความอนุเคราะห์นิสิตตอบแบบประเมินการเรียนออนไลน์ ...
ประกาศผลการพิจารณาทุนจ้างงานนิสิตผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19...
ประกาศคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การพิจารณาทุนจ้างงานนิสิตผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID...
ข้อมูลประกันอุบัติเหตุ/ประกันสุขภาพนิสิต...
แนวปฏิบัติการสนับสนุนงบประมาณในการเดินทางไปรับรางวัลของนิสิต...
ประกาศเลื่อนการจัดโครงการโดยไม่มีกำหนด...
 
  ...
  ...
  ...
  ...
0 0 0

      กุมภาพันธ์ 2564      
       
อาพฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28123456