TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ข่าวแจ้งนิสิต  กลับหน้าหลัก
เชิญชวนนิสิตสมัครเข้าร่วมประกวด HUSO TikTok Awards 2022
การขอเทียบระดับคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษ
ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกสหกิจศึกษา
เชิญชวนนิสิตส่งผลงานเรียงความเข้าร่วมประกวดเนื่องในวันคนพิการ ครั้งที่ 53
ประเมินการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ขั้นตอนการขอความอนุเคราะห์ให้คณะฯ ออกหนังสือตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย/ขอเก็บข้อมูล/จัดกิจกรรมในรายวิชา
ประกาศผลรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรตินิสิต ประจำปีการศึกษา 2565
รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรตินิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565
เปิดรับสมัครนิสิตและศิษย์เก่า Workshop กิจกรรม HUSO Entrepreneur
รับสมัครนิสิตเข้าคัดเลือก HUSO MC SEARCH 2022
ผลสอบวัดทักษะคอมพิวเตอร์สำหรับนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564
ผลการพิจารณาทุนการศึกษา สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ
ระบบรับเอกสารงานวิชาการสำหรับนิสิต
เชิญชวนนิสิตส่งเรียงความเข้าร่วมประกวด
ขอเชิญเสนอชื่อเข้ารับพิจารณารางวัลยกย่องเชิดชููเกียรตินิสิต ประจำปีการศึกษา 2564
ยื่นคำร้องขอทำกิจกรรมนอกชั้นเรียน นิสิตชั้นปีที่ 4 กลุ่มตกค้าง
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ Gender Equality
ประเมินการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2563
เลื่อนจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้นำนักศึกษาหัวใจทำความดีเพื่อความดี รุ่นที่ 2 (ภาคใต้)
ขอเชิญนิสิตสมัครเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อสอบ ก.พ.


หน้าที่ :