TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   อบรม/สัมมนา  กลับหน้าหลัก
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมบริการวิชาการ ประจำปี 2563
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ยุคใหม่ด้วย MOOC (รุ่นที่ 1)
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง โมบายเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกเพื่อเสริมการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 แบบบูรณาการ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคภาษาอังกฤษ)
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฎิบัติงาน
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการ และขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ
ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมและโปรดอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการฝึกอบรม
ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่อนาคตเพื่อรองรับประเทศไทย 4.0
ขอเชิญเข้าร่วมและส่งบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 "สร้างสรรค์งานวิจัย สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน"
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรม เรื่อง การทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจำของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนสังกัดสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 2
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 9th International Conference on Language and Communication 2019 : Language and Communication in the Era of Glocalization
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องการปรับการเรียนการสอน การจัดการเรียนรู้แบบเน้นผลลัพธ์
ร่วมส่งผลงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 12
การประชุมวิชาการระดับชาติ “วรรณกรรมท้องถิ่น : จากวันวานถึงวันหน้า”


หน้าที่ :