TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   อบรม/สัมมนา  กลับหน้าหลัก
ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมอบรมให้ความรู้หลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. 2563
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้ Social Media ในการจัดการเรียนการสอน
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมภูมิศาสตร์สำหรับชีวิตในศตวรรษที่ 21
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
งานสัมมนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการนวัตกรรมสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเส้นทางเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการระดับ ผศ/รศ รุ่น 1
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อสอบ ก.พ.
อบรมเชิงปฏิบัติการ
เอกสารประกอบการอบรมการใช้ google application สำหรับคณาจารย์
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมบริการวิชาการ ประจำปี 2563
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ยุคใหม่ด้วย MOOC (รุ่นที่ 1)
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง โมบายเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกเพื่อเสริมการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 แบบบูรณาการ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคภาษาอังกฤษ)
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฎิบัติงาน
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการ และขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ
ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมและโปรดอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการฝึกอบรม
ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่อนาคตเพื่อรองรับประเทศไทย 4.0
ขอเชิญเข้าร่วมและส่งบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 "สร้างสรรค์งานวิจัย สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน"
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรม เรื่อง การทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจำของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนสังกัดสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 2


หน้าที่ :