TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   รางวัลเกียรติยศ  กลับหน้าหลัก
นิสิตหลักสูตรประวัติศาสตร์ได้รับรางวัลนำบทความวิชาระดับดีเด่น ในโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ : การนำเสนอผลงานการศึกษาด้านประวัติศาสตร์และอาณาบริเวณศึกษา ของนิสิตปริญญาตรีระดับประเทศ
นิสิตได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการแบบบรรยายระดับดี
นิสิตหลักสูตร ศศ.บ (ภาษาไทย) ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทยสำหรับนิสิตนักศึกษาต่างประเทศ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
นิสิตได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา
รางวัลจากการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษในงาน “มหกรรมวิชาการพหุภาษา
รางวัลชมเชย จากการประกวดโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2562
รางวัลชมเชย นำเสนอผลงานวิจัยสาขามนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
นิสิตสาขาวิชาภาษาไทยได้รับรางวัลการประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ"ปัญหาภาษาไทยในสังคม 3 จังหวัด"
นิสิตสาขาวิชาภาษาไทย รับรางวัลชมเชยจากการประกวดเรื่องสั้นส่งเสริมคุณธรรมรางวัลเบญจวาช ประจำปี 2561
นิสิตสาขาวิชาภาษาไทยได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะในงานมหกรรมวิชาการพหุภาษา
นิสิตสาขาวิชาภูมิศาสตร์​ คว้ารางวัล ในงานประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11
นิสิตหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันแผนด้านการทรัพยากรมนุษย์
นิสิตหลักสูตรภาษาไทย ได้รับรางวัลชมเชย รางวัลเบญจวาช ประจำปี 2561
นิสิตคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์คว้าตำแหน่ง Miss Beauty Queen University 2018
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตหลักสูตรภาษาจีนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน
ขอแแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ


หน้าที่ :