TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   รางวัลเกียรติยศ  กลับหน้าหลัก
นิสิตและศิษย์เก่าได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565
นิสิตได้รับรางวัลระดับดี ภาคโปสเตอร์ การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33
อาจารย์ได้รับรางวัลระดับดีเด่น ภาคโปสเตอร์ การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33
อาจารย์ได้รับรางวัลผู้มีความเป็นเลิศสู่สากล สาขาผู้มีความเป็นเลิศด้านเชื่อมความสัมพันธ์ในประเทศอาเซียน
นิสิต HRM คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันแผนธุรกิจทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
รางวัลบุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ ระดับส่วนงาน ประจำปี พ.ศ.2564
อาจารย์ได้รับการคัดเลือกเป็น "บุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย ระดับส่วนงาน ประจำปี พ.ศ.2564
นิสิตได้รับรางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2563
นิสิตได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “คนดี ศรีชุมชน” เทศบาลนครสงขลา ประจำปี 2565
ศิษย์เก่าเข้ารับรางวัลจากมูลนิธิการศึกษาไทย - อเมริกัน
อาจารย์ได้รับรางวัลดีเยี่ยม ประเภทการนำเสนอบทความ
อาจารย์ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยด้านการจัดการความรู้การวิจัย ฯ
อาจารย์ได้รับเข็มที่ระลึกวชิราวุธานุสรณ์
บุคลากรดีเด่นด้านการเรียนการสอน ระดับส่วนงาน ประจำปี พ.ศ.2564
นักเรียนตัวแทนศูนย์ สอวน.ภูมิศาสตร์ คว้าเหรียญทองแดง การแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 4
คณาจารย์ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นิสิตผ่านการพิจารณาให้นำเสนอในงานสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
นิสิตได้รับการตอบรับตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารฐาน TCI1
นิสิตผ่านการคัดเลือกสอบชิงทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนในโครงการ Global Undergraduate Exchange Program
นิสิตหลักสูตรภาษาอังกฤษ คว้ารางวัล BEST PAPER AWARD


หน้าที่ :