TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   รางวัลเกียรติยศ  กลับหน้าหลัก
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานวิจัย จำนวน 16 รางวัล
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลจากการส่งผลงานประกวดสหกิจศึกษา
นิสิตประวัติศาสตร์ ม.ทักษิณ คว้า 3 รางวัลจากการนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้านประวัติศาสตร์และอาณาบริเวณศึกษาของนิสิตปริญญาตรี ระดับประเทศ
นิสิตหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ "การสร้างความสุขในที่ทำงานเพื่อพัฒนาองค์กร"
นิสิตหลักสูตรการบริหารและพัฒนาชุมชน ได้รับการประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับ “ดี” จำนวน 4 ผลงาน
นิสิตหลักสูตรภาษาอังกฤษรับ 6 รางวัล จากการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ งานมหกรรมวิชาการพหุภาษา ประจำปี 2563
นิสิตได้รับรางวัลจากการส่งผลงานเข้าประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12
นิสิตหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในงาน HR Genius 2019
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. ธเนศ ยุคันตวนิชชัย
ขอแสดงความยินดีกับคุณภาวิณี ตัณรังสรรค์ กับตำแหน่งระดับชำนาญการ
รางวัลบทความวิจัยดีเด่น อ.ดร.นวิทย์ เอมเอก
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาภาษาไทยที่ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดการอ่านภาษาไทยระดับอุดมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงจีน ในการแข่งขันทักษะภาษาจีนภาคใต้ "มิตรภาพคัพ" 2562
รางวัลจากการประกวดรอบชิงชนะเลิศการประกวดอ่านทำนองเสนาะระดับประเทศ “สืบสำเนียง...เสียงเสนาะ” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 งานกาล่าดินเน่อร์ ASEAN Cultural Festival AUY 2019
รางวัลในการประกวดอ่านทำนองเสนาะระดับอุดมศึกษาโครงการ "ถวายชัย ทำนองไทย ทำนองชาติ"
นิสิตหลักสูตรประวัติศาสตร์ได้รับรางวัลนำบทความวิชาระดับดีเด่น ในโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ : การนำเสนอผลงานการศึกษาด้านประวัติศาสตร์และอาณาบริเวณศึกษา ของนิสิตปริญญาตรีระดับประเทศ
นิสิตได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการแบบบรรยายระดับดี
นิสิตหลักสูตร ศศ.บ (ภาษาไทย) ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทยสำหรับนิสิตนักศึกษาต่างประเทศ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562


หน้าที่ :