TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   รางวัลเกียรติยศ  กลับหน้าหลัก
รางวัลบทความวิจัยดีเด่น อ.ดร.นวิทย์ เอมเอก
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาภาษาไทยที่ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดการอ่านภาษาไทยระดับอุดมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงจีน ในการแข่งขันทักษะภาษาจีนภาคใต้ "มิตรภาพคัพ" 2562
รางวัลจากการประกวดรอบชิงชนะเลิศการประกวดอ่านทำนองเสนาะระดับประเทศ “สืบสำเนียง...เสียงเสนาะ” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 งานกาล่าดินเน่อร์ ASEAN Cultural Festival AUY 2019
รางวัลในการประกวดอ่านทำนองเสนาะระดับอุดมศึกษาโครงการ "ถวายชัย ทำนองไทย ทำนองชาติ"
นิสิตหลักสูตรประวัติศาสตร์ได้รับรางวัลนำบทความวิชาระดับดีเด่น ในโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ : การนำเสนอผลงานการศึกษาด้านประวัติศาสตร์และอาณาบริเวณศึกษา ของนิสิตปริญญาตรีระดับประเทศ
นิสิตได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการแบบบรรยายระดับดี
นิสิตหลักสูตร ศศ.บ (ภาษาไทย) ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทยสำหรับนิสิตนักศึกษาต่างประเทศ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
นิสิตได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา
รางวัลจากการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษในงาน “มหกรรมวิชาการพหุภาษา
รางวัลชมเชย จากการประกวดโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2562
รางวัลชมเชย นำเสนอผลงานวิจัยสาขามนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
นิสิตสาขาวิชาภาษาไทยได้รับรางวัลการประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ"ปัญหาภาษาไทยในสังคม 3 จังหวัด"
นิสิตสาขาวิชาภาษาไทย รับรางวัลชมเชยจากการประกวดเรื่องสั้นส่งเสริมคุณธรรมรางวัลเบญจวาช ประจำปี 2561
นิสิตสาขาวิชาภาษาไทยได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะในงานมหกรรมวิชาการพหุภาษา
นิสิตสาขาวิชาภูมิศาสตร์​ คว้ารางวัล ในงานประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11
นิสิตหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันแผนด้านการทรัพยากรมนุษย์
นิสิตหลักสูตรภาษาไทย ได้รับรางวัลชมเชย รางวัลเบญจวาช ประจำปี 2561


หน้าที่ :