TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   รางวัลเกียรติยศ  กลับหน้าหลัก
รางวัลชมเชย จากการประกวดโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2562
รางวัลชมเชย นำเสนอผลงานวิจัยสาขามนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
นิสิตสาขาวิชาภาษาไทยได้รับรางวัลการประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ"ปัญหาภาษาไทยในสังคม 3 จังหวัด"
นิสิตสาขาวิชาภาษาไทย รับรางวัลชมเชยจากการประกวดเรื่องสั้นส่งเสริมคุณธรรมรางวัลเบญจวาช ประจำปี 2561
นิสิตสาขาวิชาภาษาไทยได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะในงานมหกรรมวิชาการพหุภาษา
นิสิตสาขาวิชาภูมิศาสตร์​ คว้ารางวัล ในงานประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11
นิสิตหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันแผนด้านการทรัพยากรมนุษย์
นิสิตหลักสูตรภาษาไทย ได้รับรางวัลชมเชย รางวัลเบญจวาช ประจำปี 2561
นิสิตคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์คว้าตำแหน่ง Miss Beauty Queen University 2018
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตหลักสูตรภาษาจีนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน
ขอแแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ


หน้าที่ :