TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   รางวัลเกียรติยศ  กลับหน้าหลัก
นิสิต HUSO ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมการประชุมสุดยอดเยาวชนอาเซียนอินเดีย ครั้งที่ 4
นิสิตคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 CAMPUS STAR 2022
ศิษย์เก่าได้รับพระราชทานรางวัลชนะเลิศจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นิสิตภูมิศาสตร์คว้า 2 รางวัลจากการประชุมวิชาการด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์
นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คว้ารางวัล Best Paper Award จากงาน NCAME 2022
นิสิตภูมิศาสตร์ คว้า 13 รางวัลจากงานประชุมวิชาการฯ มหาวิทยาลัยพะเยา
นิสิตการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คว้า 2 รางวัลจากงานประชุมวิชาการ HRM NPST ครั้งที่ 2
นิสิตผ่านเข้ารอบการแข่งขัน Pol.Sci Hackathon
นิสิตได้รับรางวัลการนำเสนอแบบบรรยายดีเด่น
อาจารย์ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่น ประจำปี พ.ศ.2564
นิสิตและศิษย์เก่าคว้า 4 รางวัล กิจกรรมวันลอยกระทง เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
นิสิตหลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมโครงการ “อาศรมวิจัยมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 7
นิสิตได้รับทุนการศึกษาชมรมผู้ประกอบการค้าไต้หวันภาคใต้
อาจารย์ได้รับรางวัลจากการประกวดบทความวิชาการระดับประเทศ
นิสิตคว้ารางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนภาคใต้เข้าร่วมประกวด Campus_Star 2022 ระดับประเทศ
นิสิตประวัติศาสตร์ผ่านเข้ารอบโครงการ Youth In Charge Leadership Academy Season 2
นิสิตนิเทศศาสตร์ผ่านคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ "นักข่าวสายฟ้าน้อย" รุ่นที่ 19
นิสิตและศิษย์เก่าได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565
นิสิตได้รับรางวัลระดับดี ภาคโปสเตอร์ การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33
อาจารย์ได้รับรางวัลระดับดีเด่น ภาคโปสเตอร์ การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33


หน้าที่ :