TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   รางวัลเกียรติยศ  กลับหน้าหลัก
อาจารย์ได้รับรางวัลผลงานวิจัยรับใช้สังคม ระดับรางวัลดี
อาจารย์ได้รับรางวัลผลงานวิจัยพื้นฐาน ด้านมนุษยศาสตร์
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี 2564
นิสิตได้รับรางวัลทูตแห่งความดี ประจำปี 2564
อาจารย์ได้รับรางวัลบทความวิชาการดีเด่น ระดับนานาชาติ
รางวัลบทกวีชนะการประกวดของวารสารชายคาเรื่องสั้น นิสิตระดับปริญญาโท
รางวัลบทกวีชนะการประกวดของวารสารชายคาเรื่องสั้น
ศิษย์เก่าได้รับรางวัลเพชรปัทมา ประจำปี 2564
นิสิตคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน UiTM Youth Virtual Sustainable Development Goals Convention 2.0 International Competition
นิสิตคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน UiTM Youth Virtual Sustainable Development Goals Convention 2.0 International Competition
รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปวัฒนธรรม
นิสิตหลักสูตรภาษามลายูคว้าอันดับ 3 จากการแข่งขันพูดอภิปราย
รางวัลบุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย
รางวัลบุคลากรดีเด่นด้านการเรียนการสอน ประจำปี 2563
รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี สาขาการบริหารจัดการ ภาคบรรยาย
รางวัลระดับดี จากการนำเสนอบทความแบบบรรยาย ระดับปริญญาตรี
รางวัลระดับชมเชย จากการนำเสนอบทความแบบบรรยาย ระดับปริญญาตรี
นิสิตได้รับรางวัลรองชนะเลิศประกวดร้อยกรอง ชมรมวรรณศิลป์ จุฬาฬ
นิสิตคว้ารางวัลดีเด่นอ่านบทกวีจีน
รางวัลผลงานวิจัย ดีเด่น สร้างสรรค์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ


หน้าที่ :