TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Faculty of Da’wah and Communication Sciences, State Islamic University of Mataram ประเทศอินโดนีเซีย
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนด้านการคำนวณ การใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
งานสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อลิ่ม เตกฉัตร
ปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์เชิงวิชาชีพการบริหารและพัฒนาชุมชน
งานกาแฟพะตง ไปด้วยกัน ไปได้ไกล
กิจกรรมเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา
กิจกรรมปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนออกฝึกสหกิจศึกษา ภาษาญี่ปุ่น
กิจกรรมอบรมการเขียนรายงานสหกิจศึกษา หลักสูตรภาษาจีน
กิจกรรมนำเสนอเค้าโครงวิจัยด้านภาษาอังกฤษศึกษา
ค่าย 1 ภูมิศาสตร์โอลิมปิก ประจำปีการศึกษา 2565
ประชุมชี้แจงการทำข้อตกลงร่วมการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2565
ผู้ช่วยคณบดีร่วมแสดงความยินดีกับสโมสรนิสิต
เลือกตั้งกลุ่มองค์กรนิสิต ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมด้วยรัก ด้วยคิดถึง ในห้วงคำนึงแห่งความสุข
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงานวิชาการ ปีการศึกษา 2564
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ TK Park
กิจกรรมพัฒนาและเสริมสร้างวินัยวัยนิสิต
ลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2565
โครงการการจัดการความรู้ : HUSO Research Performance
"เตรียมความพร้อมนิสิตก่อนฝึกประสบการณ์เชิงวิชาชีพการบริหารและพัฒนาชุมชน


หน้าที่ :