TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
โครงการ Think Tank เสริมสร้างนักวิจัย
โครงการพัฒนาทักษะทางด้านการวิจัยของคณาจารย์และนิสิต
กิจกรรม Smile Voice เสียงสร้างสุข
กิจกรรมอบรม TOEIC Techniques to 700+
โครงการพัฒนานิสิตให้เกิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
TSU-ATMA JAYA-USM Virtual Student Mobility
โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติของคณาจารย์และนิสิต
โครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับสถาบันสารสนเทศในต่างประเทศ
การพัฒนาบุคลิกภาพและภาพลักษณ์สู่ความสำเร็จอย่างมืออาชีพ
เตรียมความพร้อมนิสิตก่อนปฏิบัติสหกิจศึกษา หลักสูตรภาษามลายู
บุงคะไซ ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ครั้งที่ 12
ระบือศิลป์ ระบิลศาสตร์ ธำรงปราชญ์ภาษาไทย
โครงการพัฒนาทักษะทางด้านการวิจัยของคณาจารย์และนิสิต (บรรณารักษฯ)
นวัตกรรมภูมิศาสตร์สำหรับชีวิตในศตวรรษที่ 21
โครงการการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมสังคม
โครงการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ด้านการจัดการเรียนการสอนกับสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ หรือชุมชน
การออกแบบ Line Stickers สำหรับการสื่อสารองค์กรเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ
โครงการพัฒนาสมรรถนะสากลและการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
โครงการจัดการความรู้ นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก
โครงการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ด้านบริการวิชาการองค์กรด้านการศึกษาภาครัฐ


หน้าที่ :