TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเป็น Admin Facebook Page ขององค์กรอย่างไรให้เป๊ะปังโดยไม่ผิด พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
กิจกรรมทำบุญตึกคณะฯ
พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ
โครงการ Think Tank เสริมสร้างนักวิจัย
โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการ : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพะวง
โครงการอบรมและประกวดขับเสภาระดับมัธยมศึกษาภาคใต้
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีนร่วมกับสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยฉงชิ่ง
โครงการ Kaizen, QCC และการจัดการ 5 ส ในสถานประกอบการในยุค Covid-19
ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนเข้าเรียน สาขาวิชาภาษาไทย
โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาต่างประเทศให้แก่บุคลากรทางการศึกษา
โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้และสมรรถนะสากลของนิสิตและคณาจารย์หลักสูตรประวัติศาสตร์
แนะแนวการปฏิบัติสหกิจในสถานศึกษา หลักสูตรภาษาจีน
โครงการ Think Tank เสริมสร้างนักวิจัย
อบรมการเป็น Admin Facebook Page ขององค์กรอย่างไรให้เป๊ะปัง ฯ
พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการเยี่ยมชมคณะ ฯ
กิจกรรม "ทำบุญตึกคณะ ฯ" ประจำปี 2565
โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนเข้าศึกษา หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น
กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติสหกิจศึกษา หลักสูตรภาษาจีน
คณบดีพบนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1


หน้าที่ :