TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
โครงการพัฒนาเครือข่ายครูสังคมศึกษาภาคใต้ การแข่งขันโครงงานทางสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นภาคใต้ชิงโล่พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
ต้อนรับคณะนักเรียน หลักสูตรภาษามลายูถิ่นจากศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารบก
งานปัจฉิมนิเทศให้แก่นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาไทย สำหรับนักศึกษาต่างชาติ รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561
ต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยจี่หนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
พิธีลงนามความร่วมมือทางกิจกรรมนิสิตนักศึกษา กับมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก UNIMAS ประเทศมาเลเซีย
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติทางด้านภาษาไทยและวัฒนธรรมศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2
โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ : การนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้านประวัติศาสตร์และอาณาบริเวณศึกษาของนิสิตปริญญาตรีระดับประเทศ ครั้งที่2
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
กิจกรรมเสวนาวรรณกรรม "คนไม่พัฒนา สนทนากับคนไร้บ้าน และคนไร้ประเทศ" 
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับเทศบาลตำบลคลองขุด จังหวัดสตูล
ศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
พิธีลงนามต่อสัญญา (MOU) ชูความร่วมมือมหาวิทยาลัย-ชุมชน เพื่อการพัฒนาชุมชนปูยู จ.สตูล
ต้อนรับผู้บริหารจาก Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) ประเทศมาเลเซีย
อบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาบุคลิกภาพและการบริการด้วยใจ
กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ "การพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ TSU MOOK และ TSU LEARNING"
รร.ดนตรีและศิลปะซิมโฟนี่จับมือ ม.ทักษิณ วิจัยหลักสูตร “ซิมโฟนี่ เลิร์นนิ่ง” สู่ ร.ร.ทั่วประเทศ
กิจกรรม "ัYOUNG ฝันกันอยู่ไหม"
พินิจอิเหนา


หน้าที่ :