TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
ผู้บริหารคณะฯ เข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยในโอกาสปีใหม่ 2564
อบรมเชิงปฏิบัติการ Academic Profile
กิจกรรมปีใหม่มหาวิทยาลัย (ภาคเช้า)
คณะสร้างสุขสานสัมพันธ์วัฒนธรรมองค์กร ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าเยี่ยมและสวัสดีปีใหม่
Bilingual Trip รร.บูรณะรำลึก จ.ตรัง
รร.พะตงวิทยามูลนิธิ เยี่ยมชมและเข้าฟังแนะแนวการศึกษาต่อ
อบรมเชิงปฏิบัติการระเบียบงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนวัตกรรมสังคม
ผอ. พอช. ภาคใต้ ร่วมประชุมจัด CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 20
ฝ่ายแผนงานพบปะหน่วยงาน
โครงการสัมมนาเพิ่มศักยภาพเครือข่ายครูแนะแนวมหาวิทยาลัยทักษิณ
สัปดาห์แห่งการเรียนรู้ภูมิศาสตร์และวันสารสนเทศภูมิศาสตร์นานาชาติ (GIS DAY 2020)
ลงนามความร่วมมือจัดการประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม
เวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ภูมิภาค (ภาคใต้)
ลงนามคำรับรองการปฏิบัติงานระดับสาขาวิชา และระดับหลักสูตร
ปฐมนิเทศการฝึกงานและปัญหาพิเศษในการบริหารและพัฒนาชุมชน
แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนในภาคใต้
กิจกรรมวินัยวัยนิสิต(ครั้งที่ 1)
การอบรมหลักสูตร “พัฒนานักสร้างสุของค์กร (นสอ.)


หน้าที่ :