TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2
ผลการพิจารณาจัดสรรงบประมาณอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
งดจ่ายกระแสไฟฟ้าอาคารคณะมนุษยศาสตร์ฯ
ระบบสารสนเทศสำหรับผู้ปกครอง
ขอความร่วมมือตรวจคัดกรองตามมาตรการป้องกัน COVID-19 ณ จุดคัดกรองคณะฯ
เปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2564 (สำหรับคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ) ใน 3 ประเภททุน
เปิดรับสมัครสอบ TOEIC
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Think Tank เสริมสร้างนักวิจัย (สำหรับคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม "รักนะ..ทะเลน้อย"
ขอเชิญเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณารางวัลยกย่องเชิดชูเกียรตินิสิต
ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการ
ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการThink Tank เสริมสร้างนักวิจัย
ขอเชิญชวนผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมอบรม "YouTuber Online"
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนานักสังคมศาสตร์รุ่นเยาว์
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ อบรมเชิงปฎิบัติ "เจาะลึกกลยุทธ์ออนไลน์เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ"
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการสร้างแบบฝึกภาษาอังกฤษออนไลน์เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันการพูดโน้มน้าวใจเนื่องในกิจกรรม ภาษาไทยรำลึก
การเข้า - ออก และการจอดรถ ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา


หน้าที่ :