TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
ประกาศกำหนดวันรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต ถ่ายรูปนิสิต บันทึกลายนิ้วมือ ปฐมนิเทศ เเละรายงานตัวเข้าหอพักของมหาวิทยาลัย สำหรับบุคคลที่มหาวิทยาลัย รับเข้าเป็นนิสิต ณ วิทยาเขตสงขลา ปีการศึกษา 2563
ประกาศการตรวจสุขภาพนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
Darmasiswa Scholarship for Academic Year 2020/2021
ทุนรัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ประจำปีการศึกษา 2563/2564
ทุน Fulbright Thai Graduate Scholarship Program (TGS) ประจำปีการศึกษา 2564
เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม International Intercultural Expedition Camp 2020 จำนวน 5 ทุน ณ Universiti Malaysia Sarawak ประเทศมาเลเซีย
โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ การนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้านประวัติศาสตร์และอาณาบริเวณศึกษาของนิสิตปริญญาตรีระดับประเทศ
การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4 หัวข้อ “ท้องถิ่นในจินตนาการ : ความเข้มแข็งจากฐาน รากเพื่อการพัฒนาประเทศสู่สหัสวรรษใหม่”
ขอเชิญส่งบทความวิชาการ บทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
ศูนย์ทดสอบทางภาษาเปิดรับสมัครสอบ TOEIC ประจำปี 2563
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเทศกาลภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ครั้งที่ 11
แผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี ปี 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แจ้งแนวปฎิบัติการส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ผ่านเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัย
ประกาศคณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง แนวปฎิบัติการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
การจัดการแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบการ ยุค 4.0
ประกาศรับสมัครทุนโครงการวิจัยเงินรายได้ประจำปี งบประมาณ 2563
ประชาสัมพันธ์การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ CU-TEP
ขอเชิญผู้สนใจสมัครร่วมโครงการประกวดสารคดีเชิงข่าว 7HD NEWS IDEA CONTEST
อบรมเชิงปฏิบัติการด้าน Infographic


หน้าที่ :