TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4 หัวข้อ “ท้องถิ่นในจินตนาการ : ความเข้มแข็งจากฐาน รากเพื่อการพัฒนาประเทศสู่สหัสวรรษใหม่”
ขอเชิญส่งบทความวิชาการ บทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
ศูนย์ทดสอบทางภาษาเปิดรับสมัครสอบ TOEIC ประจำปี 2563
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเทศกาลภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ครั้งที่ 11
แผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี ปี 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แจ้งแนวปฎิบัติการส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ผ่านเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัย
ประกาศคณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง แนวปฎิบัติการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
การจัดการแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบการ ยุค 4.0
ประกาศรับสมัครทุนโครงการวิจัยเงินรายได้ประจำปี งบประมาณ 2563
ประชาสัมพันธ์การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ CU-TEP
ขอเชิญผู้สนใจสมัครร่วมโครงการประกวดสารคดีเชิงข่าว 7HD NEWS IDEA CONTEST
อบรมเชิงปฏิบัติการด้าน Infographic
โครงการพัฒนาเครือข่ายครูสังคมศึกษาภาคใต้ : การแข่งขันโครงงานทางสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นภาคใต้ ชิงโล่พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ในระหว่างวันที่ ๑-๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค่ายภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 2
โครงการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา ภาคใต้  ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๒
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 2562
ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนานักสังคมศาสตร์รุ่นเยาว์ ในระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
โครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับ ปวช. ชิงโล่พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
ประกาศรายชือนิสิตที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและประสบการณ์ต่างประเทศ ณ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย
ข้อมูลแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ


หน้าที่ :