TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
โครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับ ปวช. ชิงโล่พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
ประกาศรายชือนิสิตที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและประสบการณ์ต่างประเทศ ณ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย
ข้อมูลแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
รายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์ (Proceedings) การประชุมวิชาการระดับชาติด้านภาษาไทยและวัฒนธรรมศึกษา ครั้งที่ 2
ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและประสบการณ์ต่างประเทศ ณ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย
ประชุมวิชาการระดับชาติทางด้านภาษาไทยและวัฒนธรรมศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2
หน่วยวิจัยการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเพื่อพัฒนาสังคมในภาคใต้ของประเทศไทย(SCSD)
แบบเสนอเค้าโครงโครงงาน โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมสหกิจศึกษา (ประกวดโครงงาน) ปีการศึกษา ๒๕๖๑
การประชุมวิชาการระดับชาติทางด้านภาษาไทยและวัฒนธรรมศึกษา ระดับปริญญาตรีครั้งที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ร่วมนำเสนอผลงานในโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่การนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้านประวัติศาสตร์และอาณาบริเวณศึกษาของนิสิตปริญญาตรีระดับประเทศ
แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ประจำปี 2561
ประชาสัมพันธ์การเปิดสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัยให้บริการที่วิทยาเขตพัทลุง
ขอเชิญศิษย์เก่าวิชาเอกภาษาอังกฤษร่วมงาน TSU English Major Homecoming Party #2
ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้านประวัติศาสตร์และอาณาบริเวณศึกษาของนิสิตปริญญาตรีระดับประเทศ
คู่มือแผ่นพับประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ รอบที่ 2 การรับด้วยวิธีโควต้า ประจำปีการศึกษา 2562
รับสมัครนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการถ่ายโอนหน่วยกิตระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณกับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน
รวมบทความพิเศษ งานประชุมวิชาการระดับชาติทางด้านภาษาไทยและวัฒนธรรมศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
เปิดรับสมัครนิสิต ระดับปริญญาโท สาขาไทยศึกษา (หลักสูตร 2 ปี)
ประกาศรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ รอบที่ 2 โครงการโควตาพิเศษหลักสูตรสองปริญญา ประจำปีการศึกษา 2562


หน้าที่ :