TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
Recruitment of an employee of Thaksin University (Japanese Lecturer)
กำหนดลงทะเบียนนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ รอบ Portfolio 1/2
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2566
เปิดรับสมัครสอบ TOEIC รอบเดือนพฤศจิกายน 2565
ปฏิทินสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) 
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
เปิดรับสมัครแล้ว TCAS66 รอบที่ 1/1 Portfolio คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการ KM : HUSO Research Performance
ระเบียบการประกวด (เพิ่มเติม) โครงการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา ภาคใต้ ครั้งที่ 13
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการพัฒนาบุคลิกภาพและภาพลักษณ์สู่ความสำเร็จอย่างมืออาชีพ
ประกาศรายชื่อโรงเรียน สมัครเข้าร่วมโครงการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย ฯ
ขอเชิญร่วมอบรมเทคนิคการสร้างตัวตนบนแพล็ทฟอร์ม TIKTOK สำหรับการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์และการประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมและประกวดการขับเสภาระดับมัธยมศึกษาภาคใต้
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาต่างประเทศให้แก่บุคลากรทางการศึกษา
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ Think Tank เสริมสร้างนักวิจัย
ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ด้านการแปลเชิงธุรกิจ
ผลการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร๋ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565


หน้าที่ :