TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
ประกาศผลการแข่งขันเขียนเรียงความและกวีนิพนธ์ภาษามลายู รูปแบบออนไลน์ ภาคใต้ ประเทศไทย พ.ศ.2564
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับรางวัล ปริญญา คุณค่าสู่สังคม
ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันเล่านิทานพื้นบ้านภาคใต้เป็นภาษาอังกฤษ
ขอเชิญเข้าร่วมเทศกาลภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ครั้งที่ 12
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการจัดการแรงงานสัมพันธ์และการประกันสังคมในสถานประกอบการเพื่อรองรับวิกฤตการณ์ COVID19
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Kaizen QCC และการจัดการ 5 ส ในสถานประกอบการในยุค COVID19
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมภูมิศาสตร์สำหรับชีวิตในศตวรรษที่21
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์
ขยายระยะเวลาการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรางวัลผลงานวิจัยเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563
เลื่อนการจัดโครงการนวัตกรรมภูมิศาสตร์สำหรับชีวิตในศตวรรษที่ 21
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2
ผลการพิจารณาจัดสรรงบประมาณอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
งดจ่ายกระแสไฟฟ้าอาคารคณะมนุษยศาสตร์ฯ
ระบบสารสนเทศสำหรับผู้ปกครอง
ขอความร่วมมือตรวจคัดกรองตามมาตรการป้องกัน COVID-19 ณ จุดคัดกรองคณะฯ
เปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2564 (สำหรับคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ) ใน 3 ประเภททุน
เปิดรับสมัครสอบ TOEIC
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Think Tank เสริมสร้างนักวิจัย (สำหรับคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)


หน้าที่ :