คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 20 ก.ค.63 ถึงวันที่ 20 ก.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings
 
     

             เมื่อวันที่ 15 - 17 กรกฎาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2563 แบบ  New Normal เพื่อเป็นการสื่อสารปรัชญา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ELOs ของหลักสูตร และการกล่าวต้อนรับจากคณาจารย์และรุ่นพี่ ผ่านระบบ Cisco WebEx  Meetings  โดยนิสิตแต่ละหลักสูตรจะต้องเข้าเข้าร่วมปฐมนิเทศทางระบ WebEx  ในหลักสูตรของตนเอง ซึ่งจะมีคณาจารย์ประจำหลักสูตiและรุ่นพี่ร่วมต้อนรับและกล่าวทักทาย   ซึ่งแบ่งออกเป็น 12 หลักสูตร  ได้แก่ ศศ.บ. (ภาษาไทย) ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)  ศศ.บ. (ภาษามลายู)  ศศ.บ. (ภาษาจีน)  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์)  นศ.บ. (นิเทศศาสตร์) วท.บ. (ภูมิศาสตร์) ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)   ศศ.บ. (การบริหารและพัฒนาชุมชน)