คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 12 มิ.ย.63 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการทบทวนแผนพัฒนาคณะฯ ปีงบประมาณ 2564
 
     

          คณะมนุษยศาสตร์ฯจัดโครงการทบทวนแผนพัฒนาคณะฯและการจัดทำแผนปฏิบัติการ 2564 ระหว่างวันที่ 10 – 12 มิถุนายน 2563 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์ (ผศ.ดร.ปาริฉัตร ตู้ดำ) เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และถ่ายทอดวิสัยทัศน์การขับเคลื่อนคณะฯในอนาคต พร้อมนำเสนอการดำเนินงานของคณะฯในปีที่ผ่านมา และระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อยรายสาขาวิชา/หลักสูตร เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการและคำของบประมาณ ปี พ.ศ. 2564  โดยรับเกียรติจาก รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ (รศ.ดร.ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์) มาร่วมโครงการ หลังจากนั้นก็จะเป็นการนำเสนอแผนปฏิบัติการ ของแต่ละสาขาวิชา 

        โดยถือในโอกาสนี้ ผศ.ดร.ปาริฉัตร ตู้ดำ ได้มอบช่อดอกไม้และการ์ดอวยพรแสดงความยินดีเป็นกำลังใจให้แก่อาจารย์ทั้ง 2 ท่านที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดังนี้

1.อ.ดร.ธเนศ ยุคันตวนิชชัย อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
2.อ.ดร.กามารุดดีน อิสายะ อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษามลายู ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษามาเลย์