คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รางวัลเกียรติยศ
เริ่มแสดง :: 21 พ.ค.63 ถึงวันที่ 31 พ.ค.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานวิจัย จำนวน 16 รางวัล
 
     

      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาภาษาไทย  ชั้นปีที่ 4  ในโอกาสที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ทางด้านภาษาไทย วรรณกรรม และการสอนภาษาไทย ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2563  ผ่านระบบออนไลน์  Webex  Meeting จำนวน   16 รางวัล ดังนี้

กลุ่มภาษา
รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายระดับดีเด่น  จำนวน  2  รางวัล

1. นางสาวนราทิพย์ แพทย์ศรี   ผลงานวิจัยเรื่อง วิเคราะห์กลวิธีการเขียนจากวรรณกรรมของขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร

2. นางสาวซินโหร๋  แซ่ออง  ผลงานวิจัยเรื่อง ศึกษาการตั้งชื่อคนสยามสามช่วงอายุในอำเภอตุมปัต  รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย

รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายระดับดีมาก  จำนวน  4  รางวัล
1. นายวีระวัฒน์  งะสวรรค์  ผลงานวิจัยเรื่อง การแปลคำศัพท์ภาษาไทยถิ่นใต้ของผู้พูดสามระดับอายุที่ประกอบอาชีพประมงในตำบลระงู  อำเภอระงู จังหวัดสตูล
2. นางสาวรุ่งนภา  แก้วสุกใส  ผลงานวิจัยเรื่อง ศึกษาการตั้งชื่อเรื่องบทกวีในรางวัลพานแว่นฟ้า

3. นางสาวพนารัตน์  ไชยโย  ผลงานวิจัยเรื่อง  ศึกษาเนื้อหาและการใช้ภาษาไทยในหนังสือให้มันเหลือไว้เพียงความคิดถึงของ คิดในใจ

4. นางสาวศิริกุล  คาบุตร  ผลงานวิจัยเรื่อง  ศึกษาการตั้งชื่อหมู่บ้านในอำเภอพระพรหมและอำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายระดับดี  จำนวน  3  รางวัล

1. นางสาวพิชญ์นันท์  ปรีชา    ผลงานวิจัยเรื่อง  ลักษณะการใช้ภาษาไทยในสติ๊กเกอร์ไลน์ ของ วิธิตา  แอมิเนชั่น
2. นางสาวโซไรดา  เหมสลาหมาด   ผลงานวิจัยเรื่อง  การแปรคำศัพท์ภาษาไทยถิ่นใต้ของผู้พูดสามระดับอายุ ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
3. นางสาวอารยา  หว้าหาบ  ผลงานวิจัยเรื่อง  ศึกษาภาษาโฆษณาในหมวดสุขภาพและความงามจากเว็บไซต์ LAZADA

 

 

กลุ่มวรรณกรรม/วรรณคดี/คติชน
รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายระดับดีเด่น  จำนวน  2  รางวัล
1. นางสาวสุนันทา  ทองงาม   ผลงานวิจัยเรื่อง  ตัวละครไร้บ้านในวรรณกรรมแปลของ เจมส์  โบเวน
2. นางสาวภัทรวรรณ  สังขปักษา  ผลงานวิจัยเรื่อง  แนวคิดและกลวิธีการเสนอแนวคิดเกี่ยวกับสงครามที่ปรากฏในวรรณกรรมเยาวชนของ จอร์น  บอยน์

รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายระดับดีมาก  จำนวน 2  รางวัล
1. นางสาวกานต์ธิดา  อ่อนเกตุพล  ผลงานวิจัยเรื่อง   แนวคิดและกลวิธีการเสนอแนวคิดในนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ เรื่องชีวิตของประเทศ ของ วิษณุ  เครืองาม
2. นางสาวน้ำฝน  ทองพงษ์  ผลงานวิจัยเรื่อง  กลวิธีการสร้างนวนิยายจากแอปพลิเคชั่นจอยลดา

 

รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายระดับดี  จำนวน  3  รางวัล
1.   นางสาวภัทรานิษฐ์  อ่ำปลอด  ผลงานวิจัยเรื่อง    ภาพสะท้อนสังคมและกลวิธีการนำเสนอเรื่องสั้นชุด พันธุ์พื้นเมือง ของ อัตถากร  บำรุง
2. นางสาวมาริสา  โชติโย  ผลงานวิจัยเรื่อง   ความขัดแย้งในนวนิยายเรื่องเลือดเข้มคนจาง ของ ฤทัยวรรณ  วงศ์สิรสวัสดิ์
3. นายมุขตาร์  เขียวสะ  ผลงานวิจัยเรื่อง    ศึกษาลักษณะการล้อในเรื่อง มาเฟียก้นซอย ของ รงค์  วงษ์สวรรค์

โดยมีอาจารย์สาขาวิชาภาษาไทยเป็นที่ปรึกษา

 

ที่มาข้อมูล