คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 11 มี.ค.63 ถึงวันที่ 31 มี.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
 
     

          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์  เครือข่ายทางวิชาการซึ่งประกอบไปด้วย คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ  จัดประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ “ท้องถิ่นในจินตนาการ : ความเข้มแข็งจากฐานรากเพื่อการพัฒนาประเทศสู่สหัสวรรษใหม่” เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  ชำนิ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานในพิธีเปิด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริฉัตร  ตู้ดำ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน

          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้กับอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ ได้พบปะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัย ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณกับสถาบันอุดมศึกษาหรือองค์กรภายนอก เพื่อนำไปสู่การสร้างบรรยากาศทางวิชาการที่ดี อันจะก่อให้เกิดการต่อยอดขององค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์สู่ชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืน การจัดประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 250 คน  และมีจำนวนผู้นำเสนอผลงานวิจัยกว่า 150 ผลงาน  นับว่าเป็นเวทีทางวิชาการที่สามารถเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมให้เท่าทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงในยุคประเทศไทย 4.0