คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รางวัลเกียรติยศ
เริ่มแสดง :: 11 มี.ค.63 ถึงวันที่ 31 มี.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิตประวัติศาสตร์ ม.ทักษิณ คว้า 3 รางวัลจากการนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้านประวัติศาสตร์และอาณาบริเวณศึกษาของนิสิตปริญญาตรี ระดับประเทศ
 
     

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) คว้า 3 รางวัล จากผลงานจำนวนกว่า 21 บทความ ในการนำเสนอผลงานในโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ : การนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้านประวัติศาสตร์และอาณาบริเวณศึกษาของนิสิตปริญญาตรี ระดับประเทศ ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดย หลักสูตรประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562  รายละเอียดรางวัลที่ได้รับ ดังนี้

 

นายธีรภัทร รัตนพันธ์    ได้รับรางวัลบทความดีเด่น
จากบทความเรื่อง ใน เมืองนครศรีธรรมราช”    มีการเมืองและการเลือกตั้ง : กรณีศึกษาความนิยมในตัวผู้แทนราษฎรของ คนคอน

 

นางสาวณัฐณิชา นวลละออง    ได้รับรางวัลบทความยอดเยี่ยม  
จากบทความ เรื่อง ภาพยนตร์เกาหลีกับการสร้างและผลิตซ้ำภาพลักษณ์ของญี่ปุ่นตั้งแต่ ค.ศ. 2009 – ปัจจุบัน (2019)

 

นายเอกราช สุราฤทธิ์  ได้รับรางวัลการนำเสนอดีเด่น
บทความเรื่อง กัญชา : จากสมุนไพรพื้นบ้าน สู่ยาเสพติด ถึงยารักษาโรคสมัยใหม่

โดยมี ผศ.พรชัย  นาคสีทอง  และอาจารย์เกษรา  ศรีนาคา  เป็นที่ปรึกษา