คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 7 ก.พ.63 ถึงวันที่ 28 ก.พ.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการเจรจรความร่วมมือทางวิชาการกับกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานโอซากา และมหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
 
     

           วันที่ 28 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่าน ณ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดย อาจารย์ศิรินทร์ญา  เปียกลิ่น (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย)  อาจารย์พจนา  เดชสถิต  (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คุณัชญ์  สมชนะกิจ (รักษาการแทนประธานสาขาวิชาภาษาตะวันออก) อาจารย์เชาวเลิศ  เทพประดิษฐ์  (ประธานหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น)  พร้อมด้วยอาจารย์ในหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น  เดินทางไปร่วมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานโอซากา และมหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการด้านการรับนิสิตฝึกปฎิบัติสหกิจศึกษาต่างประเทศและการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนิสิตด้านการเรียนการสอน และการทำวิจัยระยะสั้น เพื่อยกระดับความสำเร็จในการจัดการศึกษากับต่างประเทศ