คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รางวัลเกียรติยศ
เริ่มแสดง :: 31 ม.ค.63 ถึงวันที่ 31 ม.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิตหลักสูตรการบริหารและพัฒนาชุมชน ได้รับการประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับ “ดี” จำนวน 4 ผลงาน
 
     

              นิสิตหลักสูตรการบริหารและพัฒนาชุมชน ได้รับการประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับ “ดี” จำนวน 4 ผลงาน ในการนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ ครั้งที่ 19 (CSD สัมพันธ์) เรื่อง นวัตกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืนระหว่างวันที่ 27 - 30 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ดังนี้

นางสาวอติกา คงรัตน์ นิสิต ชั้นปี 4 
นำเสนอผลงานหัวข้อ  ตลาดต้นโดนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวชุมชน ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา

นางสาวธมลวรรณ  บุญมา นิสิตชั้น ปี4
ผลงาน หัวข้อ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังนวัตกรรเพื่อการพัฒนาชุมชน"

                        นางสาวปรัชญา หนูช่วย นิสิตชั้นปี 3
ผลงานหัวข้อ "ป้อม 6โมเดล" นวัตกรรมการจัดการขยะเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

 

นางสาวสุนิษา อินทร์คง นิสิตชั้นปี
นวัตกรรมชุมชนเพื่อการลดความเสี่ยงจากอุทกภัยของกลุ่มเปราะบาง

หลักสูตรการบริหารและพัฒนาชุมชน คระมนุษยศาสตรืและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับเกียรติจากเครือข่าย CSD สัมพันธ์ ให้เป็นเจ้าภาพหลัก

ในการจัดงานประชุมวิชาการ ระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 20