คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รางวัลเกียรติยศ
เริ่มแสดง :: 31 ม.ค.63 ถึงวันที่ 31 ม.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิตหลักสูตรภาษาอังกฤษรับ 6 รางวัล จากการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ งานมหกรรมวิชาการพหุภาษา ประจำปี 2563
 
     

              เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 สาขาวิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส่งนิสิตเข้าร่วมได้รับการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษในงาน “มหกรรมวิชาการพหุภาษา คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี” ประจำปี 2563 ณ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จังหวัดปัตตานี โดยสามารถคว้า 6 รางวัลจากการแข่งขัน 3 ทักษะ ดังนี้

การประกวดเล่านิทาน  (Storytelling)

รางวัลชนะเลิศ   นางสาวซอเฟีย  หมาดทิ้ง                   

การประกวดเขียนเรียงความ (Essay Contest)

รางวัลชนะเลิศ   นางสาวชนิดาภา  สุทธิกุล                   

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  นางสาวนฤมล  มาศเมฆ        

การประกวดสุนทรพจน์  (Speech Contest)

รางวัลชนะเลิศ   นางสาวนิไลย์  หะยีเจะแว                            

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  นายพงศธร  คงดี                

รางวัลชมเชย  นางสาวฟาติน  ฮูลู                             

 

โดยมี อาจารย์ ดร.จตุพงค์  โมรา และ Mr. Sterling Arthur Ulrich อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาตะวันตก เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมนิสิตในการประกวดในครั้งนี้