คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รางวัลเกียรติยศ
เริ่มแสดง :: 23 ม.ค.63 ถึงวันที่ 31 ม.ค.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิตได้รับรางวัลจากการส่งผลงานเข้าประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12
 
     

                                              นิสิตภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
                                                                        ได้รับ 5 รางวัล จากการส่งผลงานเข้าร่วม
                               การประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12
                    ระหว่างวันที่ 18 - 19  มกราคม 2563  ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ  มหาวิทยาลัยนเรศวร  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก

 

                                                                           อาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตที่เข้าร่วมนำเสนอผลงาน

 

รางวัลชนะเลิศ   นายซูไฮลี บาเห็ง
งานวิจัยยอดเยี่ยม ประเภทการนำเสนอโปสเตอร์ สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง การประยุกต์ใช้แบบจำลอง CA-Makov
ในการทำนายการใช้ที่ดินในอนาคต กรณีศึกษา : อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2   นายซูไฮลี บาเห็ง
ประเภทบทความวิจัย สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง การประยุกต์ใช้แบบจำลอง CA-Makov ในการทำนายการใช้ที่ดินในอนาคต
กรณีศึกษา : อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1   นายฮัสซัน หลำยี
งานวิจัยยอดเยี่ยม ประเภทการนำเสนอปากเปล่า สาขาภูมิศาสตร์กายภาพ เรื่อง การจำแนกลักษณธรณีสัณฐานคาสต์
และประเมินมาตรฐานคุณภาพภายในถ้ำเขาจังโหลน ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1   นายฮัสซัน หลำยี
ประเภทบทความวิจัย สาขาภูมิศาสตร์กายภาพ เรื่อง การจำแนกลักษณธรณีสัณฐานคาสต์และประเมินมาตรฐานคุณภาพ
ภายในถ้ำเขาจังโหลน ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2   นางสาววรฤทัย ดิสสระ
งานวิจัยยอดเยี่ยม ประเภทการนำเสนอโปสเตอร์ สาขาภูมิศาสตร์มนุษย์
เรื่อง เปรียบเทียบการดำรงชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์มานิ กรณีศึกษามานิถ้ำภูผาเพชรในจังหวัดพัทลุงและมานิน้ำตกวังสายทองจังหวัดสตูล

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอชื่นชมยินดีกับความสำเร็จของนิสิตทุกคน