คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 21 ม.ค.63 ถึงวันที่ 7 มี.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4 หัวข้อ “ท้องถิ่นในจินตนาการ : ความเข้มแข็งจากฐาน รากเพื่อการพัฒนาประเทศสู่สหัสวรรษใหม่”
 
     

เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงานเป็น โรงแรมสยามออเรียนทัล อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา