คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 10 ม.ค.63 ถึงวันที่ 26 มิ.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญส่งบทความวิชาการ บทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
 
     

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2563 และการประชุมวิชาการระดับชาติคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 วิจัย นวัตกรรม : การเปลี่ยนผ่านเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย (Thailand-Driven Research & Innovation) ในวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมต้นอ้อยแกรนด์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

สามารถดูรายละเอียด และลงทะเบียนเพื่อส่งบทความ ได้ที่ https://sc.sci.tsu.ac.th/tsucon30/index.php