คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รางวัลเกียรติยศ
เริ่มแสดง :: 10 ม.ค.63 ถึงวันที่ 23 เม.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. ธเนศ ยุคันตวนิชชัย
 
     

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. ธเนศ ยุคันตวนิชชัย อาจารประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัยทักษิณให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 31 ตุลาคม 2562