คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รางวัลเกียรติยศ
เริ่มแสดง :: 10 ม.ค.63 ถึงวันที่ 18 มี.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับคุณภาวิณี ตัณรังสรรค์ กับตำแหน่งระดับชำนาญการ
 
     

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับคุณภาวิณี ตัณรังสรรค์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในโอกาสได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัยทักษิณในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2562