คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 26 พ.ย.62 ถึงวันที่ 30 พ.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : เทศกาลBunka Sai ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ครั้งที่ 11
 
     

                   เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาญี่ปุ่น) จัดเทศกาลBunkaSai  ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ครั้งที่ 11 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริฉัตร ตู้ดำ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและการวางแผน กล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับคณาจารย์ คณะครู นักเรียน และผู้เข้าร่วมโครงการ

                 เทศกาล “Bunka Sai ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น” ถือเป็นโครงการหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันและเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง จนมาถึงในปีนี้ซึ่งเป็นครั้งที่ 11 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ซึ่งในงานดังกล่าวมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ การประกวดร้องเพลงภาษาญี่ปุ่น การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับญี่ปุ่น การแข่งขันKanji  Battel ท้าประลองอักษรคันจิ รวมทั้งมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่น กิจกรรมการละเล่น การแสดง สาธิตการทำอาหารญี่ปุ่น รวมทั้งการออกร้านของนิสิต