คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 7 พ.ย.62 ถึงวันที่ 30 พ.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ต้อนรับและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Universitas  Hasanuddin ประเทศอินโดนีเซีย
 
     

 วันนี้ (7 พ.ย.62)  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและนักศึกษาจาก Faculty of Social Science and Political Science, Universitas  Hasanuddin ประเทศอินโดนีเซีย ณ ห้องประชุมไพโรจน์  อินทรศิริสวัสดิ์  ซึ่งเดินทางมาร่วมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ MOU และ MOA  ด้านการแลกเปลี่ยนนิสิตและกิจกรรมต่างๆ ระหว่างสองมหาวิทยาลัย ด้านการวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชนหรือการพัฒนาชุมชนร่วมกัน ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านอื่น ๆ และร่วมพิจารณาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อที่จะดำเนินการลงนามความร่วมมือในลำดับต่อไป    โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรร่วมให้การต้อนรับและเจรจาความร่วมมือ นำโดย ดร.ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริฉัตร  ตู้ดำ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและการวางแผน อาจารย์ ดร.ทวนธง  ครุฑจ้อน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ สงขลา อาจารย์ ดร.ขวัญจิตต์   สุวรรณนพรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรับนิสิตและพัฒนาสมรรถนะทางภาษา อาจารย์ศิรินทร์ญา  เปียกลิ่น รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพร   ทองขะโชค ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์