คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 3 ต.ค.62 ถึงวันที่ 3 ต.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศคณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง แนวปฎิบัติการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 
     

ขอแจ้งประกาศคณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง แนวปฎิบัติการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อถือปฎิบัติ 

รายละเอียดดังเอกสารแนบ