คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 5 ก.ย.62 ถึงวันที่ 30 ก.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรมแลกเปลี่ยนด้านภาษามาลายู (Outbound) กับ Malaya Universiti ประเทศมาเลเซีย
 
     

เมื่อวันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย อาจารย์ศิรินทร์ญา เปียกลิ่น รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์ ดร.กามารุดดีน อิสายะ ประธานหลักสูตรภาษามลายู พร้อมด้วยคณาจารย์ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Universiti Malaya ประเทศมาเลเซีย เดินทางเยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนด้านภาษามาลายู (Outbound) กับอาจารย์และนิสิต หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษามลายู)