คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
งานประกันคุณภาพ
เริ่มแสดง :: 21 ส.ค.62 ถึงวันที่ 30 ก.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : หลักสูตรการอบรม Outcome-Based Education สำหรับผู้บริหารหลักสูตร