คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
อบรม/สัมมนา
เริ่มแสดง :: 5 เม.ย.62 ถึงวันที่ 23 เม.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคภาษาอังกฤษ)
 
     

ด้วยวิทยาลัยนานาชาติ ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคภาษาอังกฤษ) จำนวน 3 ทุน 

 

รายละเอียดดังเอกสารแนบ