คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
อบรม/สัมมนา
เริ่มแสดง :: 27 มี.ค.62 ถึงวันที่ 29 มี.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฎิบัติงาน
 
     

สำนักคอมพิวเตอร์ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฎิบัติงาน จำนวน 3 หลักสูตร 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน Google Form เพื่อสร้างแบบสอบถามออนไลน์ 
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้าง Facebook Fanpage เพื่อการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ TSU MOOC สำหรับการเรียนการสอนยุคใหม่

รายละเอียดดังเอกสารแนบ