คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
งานวิจัย
เริ่มแสดง :: 17 ม.ค.62 ถึงวันที่ 11 เม.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : เปิดรับสมัครทุน Darmasiswa อบรมภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมอินโดนีเซียระยะเวลา 1 ปี
 
     

เปิดรับสมัครทุน Darmasiswa อบรมภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมอินโดนีเซียระยะเวลา 1 ปี

Darmasiswa Scholarship Program เป็นทุนที่สนับสนุนโดยกระทรวงศึกษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาต่างชาติได้มีโอกาสไปศึกษาภาษาและศิลปะวัฒนธรรมอินโดนีเซีย เป็นระยะเวลา 12 เดือน โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ 

มูลค่าทุนการศึกษา: 
1.
ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือน 2 ประเภทได้แก่
 ทุนสำหรับผู้สมัครในพื้นที่ที่ 1 มูลค่า Rp.2,950,000 (ประมาณ 6,600 บาท)
 ทุนสำหรับผู้สมัครในพื้นที่ที่ 2 มูลค่า Rp.2,550,000 (ประมาณ 5,700 บาท)
2. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนที่พัก และพาหนะในการเดินทางตลอดระยะเวลาที่ร่วมกิจกรรม
3. ผู้สมัครที่เข้าร่วมปฐมนิเทศน์จะได้รับเบี้ยเลี้ยงในการอยู่อาศัย
4. ผู้สมัครจะได้รับอนุญาตให้อยู่อาศัยในอินโดนีเซียโดยได้รับการรับรองจากองค์กรที่ให้ทุน 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:
ทุนอบรมภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมอินโดนีเซียเป็นระยะเวลา 12 เดือน 

คุณสมบัติผู้สมัคร:
1. เป็นนักเรียน นักศึกษา
2. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า
3. อายุ 17-35 ปี
4. สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ (โดยผู้สมัครจะต้องมีผลทดสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL/TOEIC/IELTS หรือผลสอบอื่นๆ มายืนยัน) และสามารถสื่อสารด้วยภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียได้
5. มีสุขภาพดี และต้องมีใบรับรองแพทย์มายืนยัน
6. สถานภาพโสด
7. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวข้องกับโปรแกรมที่สมัคร

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:  
1. CV / Resume
2.
ใบรับรองแพทย์
3. หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลืออย่างน้อย 18 เดือน
4. หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา และมีลายเซนรับรองอย่างเป็นทางการ
5. ระเบียนแสดงผลการศึกษา และใบรับรองวุฒิการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
6. เอกสารรับรองผลทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามที่กำหนด
7. เอกสารอื่นๆเพิ่มเติม (ถ้ามี)
8. Essay บรรยายจุดประสงค์ในการเรียนรู้ และสมัครเข้าร่วมโครงการ เป็นภาษาอังกฤษ หรือบาฮาซาอินโดนีเซีย (ไม่เกิน 500 คำ)

วิธีการสมัคร: ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ http://apply.darmasiswa.kemdikbud.go.id

ปิดรับสมัคร: 1 มีนาคม 2019 

ข้อมูลเพิ่มเติม: darmasiswa.kemdikbud.go.id