คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
อบรม/สัมมนา
เริ่มแสดง :: 8 ม.ค.62 ถึงวันที่ 8 เม.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 9th International Conference on Language and Communication 2019 : Language and Communication in the Era of Glocalization
 
     
คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
The 9th International Conference on Language and Communication 2019: 
"Language and Communication in the Era of Glocalization"
ในวันที่ ๑-๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.iclc.nida.ac.th