คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
อบรม/สัมมนา
เริ่มแสดง :: 20 พ.ย.61 ถึงวันที่ 22 ธ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 12
 
     

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 12 (The 12th  Srinakharinwirot University Research Conference) วันที่ 20 – 21 มีนาคม 2562 ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี   หมดเขตส่งผลงานภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://research.swu.ac.th/swucon/12th/#/