คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 23 พ.ย.65 ถึงวันที่ 23 พ.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Faculty of Da’wah and Communication Sciences, State Islamic University of Mataram ประเทศอินโดนีเซีย
 
     

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมไพโรจน์ อินทรศิริสวัสดิ์ (13220) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Faculty of Da’wah and Communication Sciences, State Islamic University of Mataram ประเทศอินโดนีเซีย ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมและพูดคุยเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับคณะฯ 

โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริฉัตร ตู้ดำ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม อาจารย์ ดร.ลัญชุกรณ์ ศรีวิมล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องกิดากร บุญช่วย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและสื่อสารองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กามารุดดีน อิสายะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มูหำหมัด สาแลบิง อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษามลายู) คุณภูริพัฒน์ พฤกษาพิทักษ์ หัวหน้าสำนักงานคณะฯ พร้อมด้วยตัวแทนนิสิต ร่วมต้อนรับและพูดคุยแลกเปลี่ยนในประเด็นต่าง ๆ