คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รางวัลเกียรติยศ
เริ่มแสดง :: 16 พ.ย.65 ถึงวันที่ 16 ธ.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : อาจารย์ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่น ประจำปี พ.ศ.2564
 
     

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย นาคสีทอง อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ ขุนพล อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์) ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 ในงานเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีบุคลากรตัวอย่างด้านการเรียนการสอน ด้านการบริการวิชาการ ด้านการวิจัย และนักวิจัยที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่นประจำปี พ.ศ. 2564 วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ