คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 15 พ.ย.65 ถึงวันที่ 15 พ.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์เชิงวิชาชีพการบริหารและพัฒนาชุมชน
 
     

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสัมมนา 13210-13211 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การบริหารและพัฒนาชุมชน) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์เชิงวิชาชีพการบริหารและพัฒนาชุมชนสำหรับนิสิตชั้นปีที่4 ภายใต้โครงการฝึกประสบการณ์เชิงวิชาชีพการบริหารและพัฒนาชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมนิสิตเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์เชิงวิชาชีพวิชาการบริหารและพัฒนาชุมชน ตลอดจนศึกษาปัญหาพิเศษที่เชื่อมโยงกับหน่วยงาน