คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 13 พ.ย.65 ถึงวันที่ 13 พ.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา
 
     

วันที่ 5-6, 12-13 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และสามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติสหกิจศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการบรรยายให้ความรู้พร้อมฝึกปฏิบัติการใช้งาน Google Applications & Infographic โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ ขุนพล อาจารย์ธีระ ราชาพล คุณภูริพัฒน์ พฤกษาพิทักษ์ และคุณฉลอง แก้วประเสริฐ เป็นวิทยากรในครั้งนี้