คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 30 ต.ค.65 ถึงวันที่ 30 ต.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรมปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนออกฝึกสหกิจศึกษา ภาษาญี่ปุ่น
 
     

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนออกฝึกสหกิจศึกษา ณ ห้อง 13423 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อให้ความรู้หัวข้อต่าง ๆ ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการฝึกสหกิจศึกษาให้กับนิสิตชั้นปีสุดท้ายก่อนออกฝึกสหกิจศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2565